Žuti zvezdan ( Lotus corniculatus L.)

Dugotrajna leptirnjača koja uspeva u ekstremno nepovoljnim uslovima . Period eksploatacije do 8 godina.Ima skromne potrebe za toplotom , otporna je na sušu i plavljenje. Može da podnese pH vrednost zemljišta od 4 do 9  i veoma tolerantna na zaslanjena zemljišta.

Vreme setve : polovina marta-kraj aprila i kraj avgusta –polovina septembra.

Najbolje rezultate daje u smešama sa travama.

Setvena norma  12-15 kg/ha.

U ponudi sorta Bull po ceni 900,oo/kg.                                       NARUČI