U praksi se veoma često javljaju slučajevi zatravljivanja specifičnih terena.

  • Tereni pod nagibom izloženi eroziji.
  • Tereni pored saobraćajnica, mostova, petlji, kružnih prolaza…
  • Jalovišta pored rudnika I termoelektrana koja treba revitalizovati
  • Smetlišta
  • Iskopi koji nastaju prilikom telekomunikacionih radova, građevinskih radova i sl.

Za svaki pojedinačni slučaj javiti se našoj stručnoj službi .

  

  

 

CENA MIXTURE PO KILOGRAMU JE - RSD                                             NARUČI